top of page

“Nami: Japan New Wave 2014" at Ashok Jain gallery

August 6th (wed.) ~ 17th (sun.) 2014

Featuring 

Aiko Miyazaki/ Hatsumi Koganeya/ Kiyokazu Ito

Kyouko Makita / Michio Hasegawa / Midori Kawanishi

Shinsen Hashimoto / Tomomi Hata/ Toshihito Kennzan  Yoshie Ueshima / Yoshiko Suzuki / Naoko Shisa

bottom of page