Artists from Japan series IV 2017 

       Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

      Part 2: August 9 (Wed.) - 20 (Sun.)

Opening Receiption: August 10 (Thu.)

 = Artists =

Atsuko Tanaka / Eri Hirano / Hatsumi Koganeya

Joshua / Kanahe Shimada / Kenji Sato / Kyoko Miyamoto

Manabu Kogaito / Mayuko Hayashi / Niwako Mori

 Osamu Miyamoto / Reiko Furukawa / Shigeki Mori

Shingo Hayamizu / Takamasa Senaga / Tomoji Ogawa

Toshiaki Chikusa / Yasutaka Watanabe / Yoshiko Suzuki

New York Art Wave © 2013 - 2020 all rights reserved.