top of page

Summer Breakers 2014 at Ashok Jain gallery  

  July 23rd -Aug. 3rd

Featuring

Azu  / Ega Seki / Hiroshi Soma /Issey Koyama / Max Fujishima / Miwako Kashiwagi   

Sachiko Nishihama / Sakura Nagamine/ Shintaro Tanaka / Shizuyo Onoda / The"U"zing

Shizuka Ueda / Tomoko Suzuki / Touko Okamura / Tsubasa Ito/ Yohaku Yorozuya

 Yoko Kuki Matsuzaki / Yoshiko Ogura / Yosihiro Kogure

Special guest artists PESU+ATSUSHI (dragon ash)

bottom of page