" Tokyo ART Show "

August 31st (wed.) - September 11th( sun.) 2016

  Contemporary Artists from Japan 

       Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

      Part 3: August 31(Wed.) - September 11th(Sun.)

Opening Receiption August 31 (Wed.) 6-8pm

Live performance by unciauncia+KOD 

= Artists =

Mari Mizuno / Kazuhiko Tomikawa / Takako Tanabe / Yoko Ito

Kousai Watanabe / Seihou Eida / Yosihiko Kogure / Daichi Kagami

Tamaho Togasaki / Shigeyuki Hattori / Hiroto Sato / Shizuyo Onoda

Sumiko Kodama / Satoshi Tamura / Hitomi Minami / Yoko Kuki Matsuzaki

Sachiko Nishihama / Yoshiko Shimura / Yasuo Otajiri / RyoU Mitsui

Tomoko Hasuo / Kyoichi Harako / unciauncia+KOD / Touko Okamura

Touko Okamura
Mari Mizuno
Yoshiko Shimura
Kyoichi Harako
Kazuhiko Tomikawa
Satoshi Tamura
Kousai Watanabe
Shigeyuki Hattori
Shizuyo Onoda
Yosihiko Kogure
Yoko Ito
Takako Tanabe
Sumiko Kodama
Daichi Kagami
Yoko Kuki Matsuzaki
Sachiko Nishihama
Hitomi Minami_HIROMI copy
Tamaho Togasaki
Tomoko Hasuo
Yasuo Otajiri
Seihou Eida
RyoU Mitsui
Hiroto Sato
unciauncia KOD_Japanese stewartia
1/1