top of page

" Tokyo ART Show "

August 31st (wed.) - September 11th( sun.) 2016

  Contemporary Artists from Japan 

       Special Summer Exhibition at Ashok Jain Gallery in New York

      Part 3: August 31(Wed.) - September 11th(Sun.)

Opening Receiption August 31 (Wed.) 6-8pm

Live performance by unciauncia+KOD 

= Artists =

Mari Mizuno / Kazuhiko Tomikawa / Takako Tanabe / Yoko Ito

Kousai Watanabe / Seihou Eida / Yosihiko Kogure / Daichi Kagami

Tamaho Togasaki / Shigeyuki Hattori / Hiroto Sato / Shizuyo Onoda

Sumiko Kodama / Satoshi Tamura / Hitomi Minami / Yoko Kuki Matsuzaki

Sachiko Nishihama / Yoshiko Shimura / Yasuo Otajiri / RyoU Mitsui

Tomoko Hasuo / Kyoichi Harako / unciauncia+KOD / Touko Okamura

bottom of page